Bowen Li                 Faculty Listing:

Professor:

Yunhao LIU Ph.D
Xiangyang LI Ph.D

Team Leader:

Yuan He
Kebin Liu.
Xufei Mao 
Wei Dong
Zheng Yang
Lei Yang

Scientific Staff:

WANG Jiliang
Panlong Yang
Cheng Wang
Yiyang Zhao
Tong Zhu
Xi Wei.
LIU Junliang
Wu Chenshu

Lan Zhang

SUN Wei
WU Jianbo
S.G. Longfei 

JI Xiaoyu

ZHENG Xiaolong
Yin Wang

Lin Wang.
Jinsong Han.
Qingsong Yao
Xuan Ding
Yi Guo
Chenkan Yu
Zhuo Liu 

Baowei Wang
Qiang Ma.
Zhichao Cao
LIAN Shuo

ZHOU Zimu 

Xiaobin Zhang.
Xin Miao
Daibo Liu
Dajiang Chen
Bingxin Niu
Shichao Liu

 

Former Members:


Mo Li Ph.D.
Jinsong Han Ph.D.
LI LU Ph.D.
Dezun Dong Ph.D

Deke Guo Ph.D.
Rui Chu Ph.D.
Shanshan Li Ph.D.
Chunming Hu Ph.D

Xiaoping Wang Ph.D.

Lirong Jian Ph.D.


        

 

 

 LiBoWen

Position

Ph.D Candidate, 

Email:

Lbw1225@gmail.comThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research areas:

Opportunistic access & scheduling & transmission control; Cognitive radio & green communication; Stochastic optimization & online learning.

Biography

Bowen Li..................

Projects

 

 

Select Publications 

 

1. Bowen Li, Panlong Yang, Xiang-Yang Li, Shaojie Tang, Qihui Wu, Jinlong Wang. Almost

Optimal Dynamically-Ordered Multi-Channel Accessing for Cognitive Networks. INFOCOM

2012. Accepted.

 

2. Bowen Li, Panlong Yang, Qihui Wu, Jinlong Wang, etc. Optimal Action Point for Dynamic

Spectrum Utilization Under Rayleigh Fading. Ad Hoc & Sensor Wireless Networks, Accepted.

 

3.Bowen Li, Panlong Yang, Jinlong Wang, Qihui Wu, Xiang-Yang Li. Optimal Time-Frequency

Diversity Exploitation for Multichannel System under Rayleigh Fading. MASS 2011: 381-390

 

4. Bowen Li, Panlong Yang, Jinlong Wang, Qihui Wu, Xiang-Yang Li. Finding Optimal Action

Point for Multi-stage Spectrum Access in Cognitive Radio Networks. ICC 2011.

 

5. Bowen Li, Panlong Yang, Qihui Wu, Jinlong Wang. Non-Bayesian Learning of Channel

Sensing Order for Dynamic Spectrum Access Networks. CyberC 2011.